เครื่องวัดอัตราการไหลชนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Flow Meter

เครื่องวัดอัตราการไหล Electromagnetic Flow Meter

เครื่องวัดอัตราการไหลชนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Flow Meter)

เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำและของเหลว ในกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมมีให้เลือกใช้งานหลากหลายชนิด  ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ในราคาที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทีมวิศวกรให้ปรึกษาในการเลือกใช้งาน เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow meter) ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน

เครื่องวัดอัตราการไหลชนิดสนามแม่เหล็ก ใช้สำหรับวัดอัตราการไหลของของเหลวที่มีค่าการนำไฟฟ้า หลักการวัดเป็นไปตามกฎของฟาราเดย์เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เซ็นเซอร์ของเครื่องวัดอัตราการไหลประกอบไปด้วยท่อที่ไม่เหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และผิวภายในท่อที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าเช่นกัน ซึ่งเครื่องวัดจะทำการวัดอัตราการการไหลของของเหลวจากการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของอิเล็กโทรดและขดลวดภายในท่อ  โดยมีของเหลวที่ไหลผ่านเป็นตัวนำไฟฟ้า

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ในตัวนำนี้ ซึ่งเป็นสัดส่วนกับการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด และความเร็วของการไหล v

ดังสมการ U = B x d x v


เนื่องจากการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดเป็นค่าคงที่ แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำจึงเป็นสัดส่วนระหว่างความเร็วของการไหลและพื้นที่หน้าตัดของท่อ

ดังสมการ Q = v x S
***ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายประจำประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต***

Visitors: 5,119,656